TRAFFIC OFFICER X2

Image result for TRAFFIC OFFICER
Bergrivier Municipality – Porterville, Western Cape

BERGRIVIER MUNICIPALITY

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social wellbeing, community involvement and effective management within a safe and healthy environment. Women and persons with disabilities are encouraged to apply 

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has the following vacancies and awaits applications from competent persons who comply with the minimum job requirements. 

DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES (Piketberg, unless stated otherwise) 

1. TRAFFIC OFFICER X2 (PIKETBERG AND PORTERVILLE) 

Requirements: Grade 12· Traffic officer Diploma· Examiners of Driving licences Diploma· Examiners of vehicles Diploma· Valid Code A and Code EC Driving Licences· Basic First Aid Certificate· Proficiency in at least two (2) of the official languages of the Western Cape (Afrikaans/English/Xhosa – Speak, Read and Write) · Good human relations, communication and interpersonal skills· conflict management skills · High level of responsibility· Good team working skills· Excellent time management and administrative skills· Must work overtime / shifts when required and perform standby duties when required· One year relevant experience in the key performance areas.

Key Performance Areas: Performs activities/tasks associated with the examination, testing and issuing of learner and driving licenses and road worthiness certification through the application of laid down assessment and inspection procedures, the provision of a traffic and community policing service by monitoring and attending to situations associated with minimizing traffic congestion or offences committed causing inconvenience and risk to public safety, enforcing compliance and supporting emergency and rescue personnel during major disasters in order to ensure that any risk to public safety or contravention to traffic regulations and laws are identified and corrective/compliance measures enforced on offenders· The post must perform duties in other areas of the municipality if required. Salary: R177 851-00 annually (T10 of a Category 3 Local Authority)  Enquiries: Mr DA Josephus at 022 913 6000 GENERAL: 1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the normal

benefits applicable to the Municipality incuding a housing allowance for home owners subject to certain conditions. 2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act, preference will

be given to candidates who comply with the Employment Equity Targets. 3. The Municipality is not bound to make any appointment. 4. All applicants will be subjected to police clearance with the concent of the applicant. 5. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned below, will

not be considered. 6. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being unsuccessful if

no feedback has been received within six weeks from the closing date. 7. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the

Municipality will not be allowed and will immediately disqualify applicants. 8. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work overtime or

be on standby, as well as render services in other parts within the municipal area, as required. 9. Appointment in certain posts is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and evaluation

process and where necessary, write a trade test.

A covering letter with three contactable references, must accompany the completed prescribed application form (available on request at Tel. 022 913 6000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified copies of the necessary qualification certificates and a Curriculum Vitae, to reach the Municipal offices, Piketberg or mailed to P.O. Box 60, Piketberg 7320 for the attention of Ms AG Louw (Manager: Human Resources) by no later than the closing date. No faxes or electronic mail will be accepted 

 ADV H LINDE 13 CHURCH STREET MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60 

PIKETBERG MK118/2016 7320 

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT 

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale welstand, gemeenskapsbetrokkenheid en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing. Vroue en persone met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen. Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor te Piketberg en ongeveer 1 uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die volgende vakatures en aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes voldoen. 

KORPORATIEWE DIENSTE (Standplaas Piketberg, tensy anders gemeld) 

1. VERKEERSBEAMPTE X2 (PIKETBERG EN PORTERVILLE) Posvereistes: Graad 12 ·Diploma vir Verkeersbeamptes ·Sertifikaat vir Ondersoeker van Voertuie en Bestuurderslisensies (K53) ·Sertifikaat vir Ondersoeker van Voertuie ·Geldige Kode A en EC Bestuurderslisensie ·Sertifikaat in Basiese Noodhulp ·Bevoegdheid in ten minste twee van die amptelike tale van die Wes-Kaap (skryf, lees en praat) ·Goeie mense verhoudings, kommunikasie en interpersoonlike vaardighede ·Konflik hanteringsvaardighede ·Vermoë om op detail te fokus ·Hoë vlak van verantwoordelikheid ·1 jaar toepaslike ondervinding van die sleutel prestasie areas. Sleutel prestasie areas: Verrig aktiwiteite/take wat verband hou met die ondersoek, toets en uitreik van leerder- en bestuurderslisensies en padwaardigheidsertifikate deur neergelegde assessering en inspeksie prosedures, die voorsiening van ‘n verkeers- en gemeenskapspolisiëringdiens deur die monitering en aandag aan situasies wat verband hou met die vermindering van verkeersopeenhopings of oortredings wat aanleiding gee tot ongerief en ‘n risiko inhou vir openbare veiligheid, afdwing van nakoming en ondersteun nood- en reddingpersoneel tydens groot rampe ten einde te verseker dat enige risiko vir openbare veiligheid of die oortreding van verkeersregulasies en wette geïdentifiseer en korrektiewe/nakomingsmaatreëls afgedwing word op oortreders. Salaris: R177 851.00 per jaar (T10 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)Navrae: Mnr DA Josephus by (022) 913 6000

ALGEMEEN: 1. ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris is, waar van toepassing, betaalbaar en word aangevul

deur die normale voordele van toepassing op die Munisipaliteit, met inbegrip van ’n behuisingstoelae vir huiseienaars, onderhewig aan sekere voorwaardes.

2. Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming.

3. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie. 4. Alle aanstellings is onderwerpe aan Polisie klaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen

dat dit verkry mag word. 5. Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie van die dokumentasie hieronder vergesel word nie, sal

nie oorweeg word nie. 6. Slegs aansoekers op die kortlys vir onderhoude sal gekontak word. Indien ‘n aansoeker binne 6 weke na die

sluitingsdatum nog geen terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was. 7. Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die

Munisipaliteit, is ontoelaatbaar en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer. 8. Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om

oortyd- en bystanddiens te verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos vereis.

9. Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsklaring, en daar sal ook van aansoekers verwag word om ’n onderhoud- en evalueringsproses te deurloop, en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.

’n Dekbrief met vermelding van ten minste drie kontakbare verwysings, vergesel van die voltooide voorgeskrewe aansoekvorm (op aanvraag verkrygbaar by Tel: 022 913 6000 of op die munisipaliteit se webwerf by www.bergmun.org.za),‘n Curriculum Vitae (maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie sertifikate,

identiteitsdokument en bestuurderslisensie (slegs een pos per aansoekvorm) moet by die Munisipale Kantore, Piketberg ingedien word of kan gepos word na Posbus 60, Piketberg, 7320 vir die aandag van Me AG Louw (Bestuurder: Menslike Hulpbrondienste) , om haar te bereik nie later nie as die sluitingsdatum. Geen fakse of elektroniese pos sal aanvaar word nie.